Regulamin

Regulamin
Data publikacji: 07-04-2020
Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem platformy internetowej
„https://video.sprawnymarketing.pl/” realizuje MaxROY.com sp. z o.o., ul. Józefa
Chełmońskiego 8/4, 60-754 Poznań, NIP: PL 7773078143, REGON: 300905973. Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
nr 000313890. Kapitał zakładowy: 102.000 zł.
Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail  video@sprawnymarketing.pl
Administrację platformy oraz wsparcie techniczne dla użytkowników zapewnia Anna
Muszyńska – Opiekun klienta – support@upsell.pl Korzystając z pomocy mailowej
akceptujesz Złote Zasady Wsparcia i zobowiązujesz się ich przestrzegać. Opis zasad
znajdziesz tutaj: http://bit.ly/up-support-tos
§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych
pojęć:
1)    Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2)    Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art.
22 1  kodeksu cywilnego),
3)    Operator Płatności – PayU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań
4)    Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem :
https://video.sprawnymarketing.pl/
5)    Platforma – serwis internetowy dostępny pod adresem : https://video-
beta.sprawnymarketing.pl/, oferujący produkty elektroniczne w postaci kursów
internetowych opartych o nagrania video i inne multimedia.
6)    Sprzedawca – MaxROY.com sp. z o.o., ul. Józefa Chełmońskiego 8/4, 60-754
Poznań, NIP: PL 7773078143, REGON: 300905973. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS nr 000313890. Kapitał
zakładowy: 102.000 zł.
7)    Administrację platformy oraz wsparcie techniczne dla użytkowników zapewnia
Anna Muszyńska – Opiekun klienta – support@upsell.pl Korzystając z pomocy mailowej

akceptujesz Złote Zasady Wsparcia i zobowiązujesz się ich przestrzegać. Opis zasad
znajdziesz tutaj: http://bit.ly/up-support-tos

§ 2

Postanowienia wstępne

 1.     Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów
  elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą
  elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2.     Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, a także prawa i
  obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3.     Do dokonania zakupu za pośrednictwem Platformy nie jest konieczne spełnienie
  szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie
  Kupującego. Wystarczające są: 
  1)    dostęp do Internetu,
  2)    standardowy system operacyjny,
  3)    przeglądarka internetowa nowsza niż Internet Explorer 9,
  4)    posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4.     Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie
  następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie
  Kupującego:
  1)    dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 1 Mbs dla plików video w
  rozdzielczości SD oraz co najmniej 5 Mbs dla plików video w rozdzielczości HD,
  2)    standardowy system operacyjny,
  3)    przeglądarka internetowa nowsza niż Internet Explorer 9,
  4)    posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5.     Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6.     Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w
  szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na
  Platformie.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1.     Za pośrednictwem Platformy, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę
  drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą
  umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych
  dostępnych na Platformie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 4
  Regulaminu.
 2.     Produktami elektronicznymi dostępnymi na Platformie są głównie kursy
  internetowe w formie nagrań video i transmisji na żywo.
 3.     Dodatkowo, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia konta na
  Platformie. Założenie konta możliwe jest w trakcie składania zamówienia zgodnie z
  procedurą opisaną w § 4 Regulaminu.
 4.     Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto na Platformie, Sprzedawca świadczy
  na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na utrzymywaniu
  konta na Platformie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia
  złożonych przez niego zamówień na Platformie. Kupujący loguje się do Konta z
  wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 
 5.     Kupujący nie może przekazywać swojego loginu i hasła innym osobom. Taka
  czynność może skutkować trwałym zablokowaniem konta.
 6.     Kupujący w każdej chwili może usunąć konto na Platformie kontaktując się ze
  Sprzedawcą.
 7.     Usługi świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast
  umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Platformy.

§ 4

Prawa własności intelektualnej

 1.     Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty elektroniczne dostępne
  na Platformie stanowią utwory  w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
  autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2.     Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie
  produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi

naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów
elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 5
Zawieranie umowy

 1.     W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  1)    Kliknąć w przycik „zamów” umieszczony przy lub na stronie danego produktu,
  następnie przejdź do kasy lub ikona symbolizująca koszyk w prawym górnym rogu
  ekranu.
  2)    Jeśli nie posiada konta na Platfomie, założyć konto podając swoje imię, nazwisko,
  adres email, hasło oraz akceptując Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna,
  ale niezbędna do dokonania zakupu.
  3)    Po utworzeniu konta, wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do
  realizacji zamówienia takie jak imię i nazwisko kupującego, adres, a w przypadku osoby
  prowadzącej działalność nazwę firmy i NIP,
  4)    Zaakceptować zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną i kliknąć w
  przycisk „Zamawiam i płacę”.
 2.     Po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na
  stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty
  elektroniczne.  
 3.     Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z
  potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci
  wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a
  Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany
  w formularzu zamówienia.
 4.     Faktura zostanie wysłana na adres email Kupującego w ciągu 14 dni od dokonania
  zakupu.
 5.     Istnieje możliwość dokonania płatności także tradycyjnym przelewem po
  uprzednim otrzymaniu faktury proforma. W tym celu należy skontaktować się ze
  Sprzedawcą lub Administratorem.

§ 6

Dostawa produktu elektronicznego

 1.    Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi poprzez wysyłkę na adres
  e-mail podany w formularzu zamówienia linku umożliwiającego zalogowanie się do
  produktu elektronicznego. Dostawa nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności
  przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.
 2.    Dostęp do produktu elektronicznego, zgodnie z informacją prezentowaną na
  stronie internetowej z opisem produktu, może być udzielony bez limitów czasowych
  lub na ograniczony czas od dokonania płatności. 
 3.    W przypadku produktów elektronicznych z dostępem limitowanym czasowo, po
  tym okresie dostęp do kursu zostanie wyłączony, ale Kupujący otrzyma możliwość
  przedłużenia dostępu na kolejny okres zgodnie z ofertą wysłaną mu na jego adres e-
  mail nie później niż 3 dni kalendarzowe przed terminem zakończenia pierwotnie
  zakupionego dostępu. 

§ 7

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1.     Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić
  od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi
  w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na
  nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
  konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
  przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3.     Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej
  decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład
  pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4.     Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy jednak nie
  jest to obowiązkowe.
 5.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał
  informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia
  od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6.     W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi
  wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od
  dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od
  umowy.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1.     Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny
  od wad.
 2.     Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt
  elektroniczny ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3.     Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu elektronicznego, powinien poinformować
  o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną
  wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4.     Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to
  obowiązkowe.
 5.     Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak
  również pocztą elektroniczną.
 6.     Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14
  dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy
  wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies
opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod
adresem https://video.sprawnymarketing.pl/polityka-prywatnosci.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1.     Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w
  związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze
  postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2.     Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1)    zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
  rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2)    zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
  wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
  między Kupującym a Sprzedawcą,
  3)    skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub
  organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3.     Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie
  internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4.     Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod
  adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów

pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego
rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1.     Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Platformie.
 2.     Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w
  życie z dniem ich publikacji na Platformie. Do umów zawartych przed zmianą
  Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.